Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Statut

Statut StowarzyszeniaSTATUT

  • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 Statutu oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
  • Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
  • Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
  • Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
    o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
  1. a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
  2. b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis
    z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru

deklaracja członka wspierającego – templete

deklaracja członkowstwa w WAI Polska – template