Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Międzynarodowa Konferencja Ciągarska 03-05.03.2005r.

3-5 marca 2005 – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA CIĄGARSKA w Zakopanem 2005

Temat: Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej

 

Referaty:

1. BALAN T., BIGOT R., CONFERTE M., PERROT-SIMONETTA. M.T.: Parametry określające własności stali w procesie ciągnienia otrzymane z symulacji

2. CIEŚLAK Ł., KNAP F., KRUZEL R., PIKOS B.: Odprężenie drutu po ciągnieniu – sześć przegięć

3. DYJA H., ASHYKHMIN G., GAŁKIN A., JENIKEJEV R.: Analiza stabilności procesu ciągnienia rur w kręgach

4. GALCHENKO G., STOVPCHENKO G., CHYGYRYNETS O.: Efektywne sposoby czasowej ochrony antykorozyjnej walcowanych metali

5. GÓRAK W., GÓRAK K.: Technologia produkcji drutów cienkich niskowęglowych poniżej o 1,2 mm na przestrzeni lat 1980 ÷ 2004

6. HANKUS J., HANKUS Ł.: Niekonwencjonalne metody badań diagnostycznych drutów lin stalowych

7. HERIAN J.: Algorytm doboru parametrów początkowych drutu dla zadanych wymiarów taśmy kształtowanej w procesie płaszczenia

8. HERIAN J.: Zarys kształtu przekroju poprzecznego pasma w procesie płaszczenia drutów

9. IONOV S.M., KANTOROVICH V.I., SHEPOVALOV S.A., KRUKOV A.N.: Ocena technologicznych smarów i warunków tarcia w procesie ciągnienia

10. JURASZEK J.: Modelowanie złącz zaciskanych

11. KARLSSON P., JARL M., ENGHAG P.: Wykorzystanie prostownicy rolkowej do formowania wygięcia drutu przed wejściem na bęben ciągarki

12. KAWECKI A., KNYCH T., MAMALA A.: Przewody jezdne z miedzi srebrowej do nowoczesnych sieci trakcyjnych

13. KAZANA W., KSIĘŻAREK S., CIURA L., BESZTAK B.: Wybrane aspekty badawczo-technologiczne wytwarzania drutów płaszczowych do specyficznych zastosowań

14. KNAP F., CIEŚLAK Ł., KRUZEL R., PIKOS B.: Naprężenia własne w elementach łukowych z drutu kwadratowego o różnym naprężeniu uplastyczniającym przy rozciąganiu i ściskaniu

15. KNYCH T., MAMALA A., SMYRAK B.: Badania wpływu czasu starzenia naturalnego na parametry siłowe procesu ciągnienia drutów ze stopu 6201

16. KOLB W., WEIDENHAUPT W.: Nowa technologia mosiądzowania drutów stalowych przeznaczonych na kord

17. KRUZEL R., KNAP F., CIEŚLAK Ł., PIKOS B., GÓRAK K.: Wpływ zmiany prędkości obrotowej ciągadła konwencjonalnego na siłę ciągnienia i własności mechaniczne drutu po ciągnieniu

18. ŁUKSZA J., SKOŁYSZEWSKI A., PAĆKO M., RUMIŃSKI M.: Przetwórstwo i zastosowanie drutów ze stali nierdzewnych

19. MARCINIAK I., MOTEL W., SIEMIENIUCH A.: Druty z metali szlachetnych wytwarzane w Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. i prace zmierzające do poprawy ich właściwości

20. MARKOWSKI J., KNAPIŃSKI M., FRĄCZEK T., DYJA H., KAWAŁEK A: Analiza odkształcalności stali 2CS75 w warunkach przeróbki plastycznej na gorąco

21. MILENIN A.: Program komputerowy Drawing2d – narzędzie do analizy procesów technologicznych ciągnienia drutów w wielu ciągach

22. MUSKALSKI Z.: Analiza teoretyczna i doświadczalna rozkładu temperatury w drucie w procesie ciągnienia wielostopniowego

23. MUSKALSKI Z., STRADOMSKI Z., PILARCZYK J.W., SULIGA M., HERIAN J.: Wpływ procesu ciągnienia na własności mechaniczne stali TWIP

24. OLEK R., TONDERSKI W: Nowoczesne technologie – termowizja w poszukiwaniu oszczędności

25. PIKOS B., KNAP F., KRUZEL R., CIEŚLAK Ł.: Odkształcenia postaciowe w procesie ciągnienia drutów przez ciągadło stożkowe i łukowe

26. PILARCZYK J.W., GOLIS B., MAŁECKI T., MARKOWSKI J.: Zastosowanie analizy wariancji do oceny istotności wpływu niektórych parametrów procesu ciągnienia drutu ze stali DB92 na temperaturę, naprężenia średnie i odkształcenia zastępcze

27. PRZONDZIONO J., GROSMAN F., HERIAN J: Procedura wyznaczania parametrów procesu płaszczenia drutów w walcarce kulowej

28. RUSZ S., KUBICEK M., PASTRNAK M., FILIPEC P., PETRUSKA J., JANICEK L. , GREGER M.: Wpływ defektów powierzchni związanych z procesem ciągnienia stali mikro-stopowych

29. SIDELNIKOV S. B., , DOVZHENKO N. N.: Modelowanie i rozwój procesów otrzymywania zintegrowanego aluminium i stopów aluminium na drodze ciągłego odlewania, walcowania i wyciskania

30. SMYRAK B., KNYCH T., MAMALA A.: Wpływ ekwiwalentu reologicznego materiału na stan mechaniczny przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych

31. STOVPCHENKO G., PROYDAK Y., KAMKYNA L., GOLOVACHOV A.: Badania odkształcenia ferro-stopów w metalowej osnowie podczas walcowania i ciągnienia kompozytowego drutu

32. TARASEK A., KNYCH T., MAMALA A.: Badania odporności cieplnej drutów ze stopu AlMgSi przeznaczonych na napowietrzne przewody elektroenergetyczne

33. WIEWIÓROWSKA S.: Analiza struktury i składu fazowego drutu ze stopu BAg7 otrzymanego metodą KOBO

34. VAN HOUTTE P., HE S., MEI F., SARBAN A.: Badanie naprężeń własnych w procesie ciągnienia drutów stalowych z wykorzystaniem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i symulacji w oparciu o metodę elementów skończonych

35. YOSHIDA K., SHINOHARA T: Analiza numeryczna metodą elementów skończonych wad powierzchni drutów ciągnionych przeznaczonych na sprężyny w przemyśle motoryzacyjnym i na narzędzia medyczne

Komitety:

Międzynarodowa Organizacja Ciągarska

Członkowie Komitetu Naukowego
Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego

Honorowy Patronat:
Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza – Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman – Politechnika Śląska, Katowice.
Prof. dr inż. Bogdan Golis – Politechnika Częstochowska.
Prof. dr hab. inż. Fryderyk Knap – Politechnika Częstochowska.
Dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. P.Cz. – Politechnika Częstochowska.
Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński – Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków.
Dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice.

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja – Rektor Politechniki Częstochowskiej.
Prof. dr ir. Etienne Aernoudt – Doctor Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej. University of Technology, Kuleuven, Belgia.
Prof. dr ir. Paul Van Houtte – KULeuven, Belgia.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Naczelny Instytutu Metali Nieżelaznych, Gliwice.
Dr inż. Adam Schwedler – Dyrektor Naczelny Instytutu Metalurgii Żelaza, Gliwice.
Bertrand Lapostolle – Przewodniczący Komietu Technicznego European Steel Wire Drawing Association
Franz Branders – Prezes Four Industriale Belgie, Belgia.
Mgr inż. Marek Szyniec – Dyrektor Huta Miedzi „Cedynia”KGHM – Polska Miedź S.A.
Marek Rózga – Prezes Huta Zawiercie S.A.
Jerzy Totko – Dyrektor Fabryki Lin i Drutu Drumet S.A.
Michał Kasprzyk – Dyrektor Fabryki Drutu, Gliwice.

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący – Dr inż. Zbigniew Muskalski
Sekretarz – Dr inż. Sylwia Wiewiórowska
Członkowie:
Dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, prof. P.Cz.
Dr inż. Robert Kruzel
Mgr inż. Łukasz Cieślak
Mgr inż. Maciej Suliga
Mgr inż. Marcin Kwapisz

Sekretariat Konferencji:
Dr inż. Sylwia Wiewiórowska
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
Tel.: (48) (34) 3250-745
Fax.: (48) (34) 3250-714
Tel. Kom. (48) 602 34 82 33
e-mail: wiewior@wip.pcz.pl
web side: www.konferencja.wip.pcz.pl